Dostawa:

WARUNKI ORAZ SPOSÓB I TERMINY DOSTAWY ZAKUPIONEGO TOWARU
Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Polski.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
Dostawa kupionych Towarów może być zrealizowana na terenie Polski za pośrednictwem (wybór należy do Klienta):


Paczkomatów InPost, o ile ta możliwość jest widoczna dla danego Towaru na stronie Sklepu (koszt 12 zł),

Kuriera InPost (koszt 13 zł),

Poczty Polskiej 12 zł.

DHL koszt 16 zł

Termin wysyłki przez Sprzedającego kupionego Towaru wynosi maksymalnie 2 dni robocze (za wyjątkiem Okresów Specjalnych, o których mowa w ust. 9 Regulaminu Sklepu Internetowego, kiedy termin ten wynosi 5 dni roboczych) liczone od:

momentu wpłynięciu pełnej Ceny na konto Sprzedającego – w przypadku wyboru przez Klienta płatności PayNow lub Blik.

Czas Dostawy Towaru Klientowi przez Dostawcę wynosi na terenie Polski (za wyjątkiem Okresów Specjalnych, o których mowa w ust. 9 poniżej) :


Poczta Polska ok. 2 – 3 dni robocze, a w czasie Okresów Specjalnych: do 5 dni roboczych;
Paczkomat InPost, Kurier InPostok. 2 – 3 dni robocze.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
Sprzedający dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT oraz może jednocześnie przesłać jej obraz przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
Okresy Specjalne to dni przedświąteczne, okresy tzw długich weekendów, okresy wzmożenia zakupowego takie jak tygodnie przed dniami uznanym za święta/dni specjalne typu Walentynki, Dzień Matki etc, dni akcji promocyjnych typu Black Friday lub promocji w Sklepie. Do Okresów Specjalnych należą dni gwałtownego wzrostu popytu na Towary, co może spowodować problemy logistyczne z obsługą zamówień.

Zwroty:

WARUNKI I TRYB ROZWIĄZYWANIA/ODSTĘPOWANIA OD UMOWY SPRZEDAŻY PRZEZ KLIENTA


Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę Sprzedaży, ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z zastrzeżeniem poniższych postanowień).


Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient, domownik Klienta lub wskazana przez niego osoba trzecia, odebrała przesyłkę z Towarem od Dostawcy.


Klient aby skutecznie odstąpić od Umowy Sprzedaży musi złożyć Sprzedającemu pisemne jednoznaczne oświadczenie o tym odstąpieniu, które należy wysłać pocztą na adres Pomaranska Cosmetics ul.Mokotowska 65 lok.10, 00-533 Warszawa lub przesłać oświadczenie pocztą elektroniczną (adresy podane są w rozdziale I Regulaminu).

Oświadczenie Klienta musi zawierać informacje wskazane w formularzu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego ustawowy wzór stanowi załącznik do Regulaminu.


Klient może (ale nie ma takiego obowiązku) wykorzystać, do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, formularz o którym mowa powyżej.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.


W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedający niezwłocznie wyśle Klientowi, na trwałym nośniku np. pocztą elektroniczną, potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.


Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wystarczy, aby Klient wysłał przedmiotowe oświadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.


W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi całą otrzymaną należność, ale bez kosztów dostawy.

Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający otrzymał od Klienta oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 12 poniżej).


Zwrot należności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaką zastosowała Klient płacąc za kupiony Towar, chyba że Strony uzgodnią inne rozwiązanie.


Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzedającemu Towar na swój koszt niezwłocznie, ale nie później niż wciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, za pośrednictwem poczty lub innego uzgodnionego przewoźnika.

Zwracany Towar należy przesłać na adres: Pomaranska Cosmetics ul.Mokotowska 65 lok.10, 00-533 Warszawa


Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem należności Klientowi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Klientowi do czasu odbioru Towaru przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z art. 395 Kodeksu Cywilnego. Prawo to Klient może wykonać składając oświadczenie Sprzedającemu. Powyższe Umowne prawo odstąpienia jest niezależne, nie narusza ani nie ogranicza prawa odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni na podstawie ustawy o prawach konsumenta, opisanego w pkt. 1 i 2 powyżej.